icon

อบรมการคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร ประจำปี 2567

     วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร” ให้แก่ บุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด และโปรแกรมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings จัดโดย คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสำนักหอสมุด และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม